Cuma , Nisan 16 2021

Esfendîyar û Rostem(1) – Bi Zazakî

Goştasb bîyo kal. Roj bi roj ey ra aseno ke padîşayeya ci dest ra şina. Kes o nêwetano rîye ey de eşkera vajo labelê a kişt na kişt miyanê millete de vato-vatoyên o doş beno. “Padîşa ewro esto meşte çîn o, eceb kam do Padîşa bo?”

Di lajê Goştasbî estê, Paşhten û Esfendîyar. Paşhten diwês serre yo. Porê ci dergeyda bicewên o, xincikin û rengda xellî de yo. Çimê ci werdî û zey azmênî kiho yê. Bejnîya ci ne derg a ne kilm a. Gumê ci qilor ê, rîyê ci mirdî pirr o. Ne vêşî qelaw o ne zî gidî yo. Wendişî ra zaf hes keno, eke may û pîyê ey veradê do şewûroj biwano. Goştasb ey ra qeçanê xo yê bînan vêşêrî hes keno.

Esfendîyarî serra vîstî qedînaya kewto ê vistûyewî. Bejnîya ci istûnênda banan dergêrî ya, kêveran ra nêkewno zerre. Porê ci zergûn û di bicewan dergêrî yo, kerdo des gileyî. Doşîyê ci hera yê, bazîyê ci qaling ê. Herge çîpa ci hendê bejnîda merdimên derge bena. Wexto ke ray şino her game eştiş de erd lerzeno. Çimê kê senî guneno ey werte ra beno vinî. Werdêkey de Zerduştî cenayo aweda bêmergî ro cokan ganê ey bîyo sey asinî te de şimşêr war nêşino. Qando ke awe cenîyayiş de Esfendîyarî çimê xo girotê gulîlika çimanê ey nêbîya asin cokan tenya çimandê ey ra kes şeno ey dirbetin kero yan bikişo. Zewmbîna kes qethîn nêşeno ey rê tehdayên bikero. Peyeyêndo namedar ey ra vejîyayo. Wexto ke nameyê ey aşnawêno hewt mengî dûrî de zî xewf gêrêno. Tamê ey dekewto padîşayey hema no waştişê xo hewna pêrdê xo rê eşkera nêkerdo.

Goştasb qayil nîyo destê xo padîşayey ra bianco. Zerrîya ey wazena ke Paşhten taynekna gird bo dima cayê xo verado ey rê. Hetanî nika nêwetardo nê fikrê xo eşkera kero. Zano ke no fikrê ey do weşdê Esfendîyarî nêşiro. Wexto ke Esfendîyar nê fikrî pey bihesîyo beno ke birardê xo rê xirabeyên bikero. Goştasb şewûroj na dehka ser o fikirîyayo. Wext bîyo hîrê çar rojî hewn ey çiman nêkewto. Winîyayo ke o yo tenya nêşeno miyan ra bivejîyo sırrê xo wezîrêndê xo rê akerdo.

– Wezîr ez ha roj bi roj pey de şina, ez qayila herûna xo verada Paşhtenî rê labelê winî aseno ke Esfendîyar do nê fikirdê mi ra razî nêbo. Ez ha tersena meşte bîro vajo herûna xo vera mi rê!…

– Esfendîyarî birişe dişmendê xo yê tewr çetinî ser. Eke şa destverê ey bîro Padişayey bide ey nê eke nêşa dişmenî ver bido xo ra dişmen ey kişeno.

No fikrê wezîrî weşdê Goştasbî şiyo. Pawito roja ke Esfendîyar padîşayey ser o fikrê xo eşkera kero. Wext tayn şino zaf şino rojên Esfendîyarî fikrê xo pêrdê xo rê kerdo eşkera.

– Pîyê mi ti ameyê mûrekda tizbeyana peynîyên ê. Çend mengî yo ke ti zerre ra tever nêvejîyayê. Hendo ke millete ma rê golikên nêveradayo, bêrî cayê xo verade mi rê.

– E, lajê mi emrê mi tayn mendo, ez ha zî çendêno ney ser o fikirêna hema kullêndê mi esto!…

– Kullê to kullê mi no zî pîyê mi. Mi rê vaje he o çî yo?

– Dişmenêndê ma yo zaf çetin esto. Ez qayila weşîda xo de ma ey ra bireyê û ez zerrîweşîya bimira. Hendo ke ez weşşe ya bierze ey ser destanê ey girêde û biyarî ma ey çekerê zîndan. O wext ez do padîşayey verada to rê.

– Nameyê ê dişmenî çî yo, o kotî do?

– Nameyê ey Rostem o, rojawanê başurî do!…

Esfendîyarî leşkerê xo arêkerdê, kewto ray.

 

Ferman Mirxan

www.candname.com

fehman.mirxan@gmail.com

About Çand Name

Avatar

Check Also

Bêhna Genî ji Dinyayê Difûre

Bêhna genî ji dinyayê difûre Xwezaya hertiştî pûç e, diçire Ne misk ne levante û …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir